پەیوەندی کردن بە ئایتی ماکس

دەتوانیت لەم رێگانە بۆ کارەکانتان وە هەروەها پێشنیارکانتان پەیوەندی بە ئایتی ماکسەوە بکەی  

پەیوەندی بە ئایتی ماکس بکە

بۆ هەر پێشنیار کە حەزتانکرد نامە بنیرە